Aktualności

W związku z wszczętym w dniu 29.07.2019r. postępowaniem nr 1/2019 w zakresie wyboru dostawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, dla którego Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL-III), niniejszym informujemy o zmianie zapisów zapytania ofertowego w zakresie pkt. III.

Obecna treść zapisów:

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: 30 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinasowanie. Szczegółowy harmonogram wykonania powyżej wskazanych badań zostanie uszczegółowiony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się najwcześniej w czwartym kwartale 2019r.

Wprowadzona zmiana:

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: ok. 30 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinasowanie. Szczegółowy harmonogram wykonania powyżej wskazanych badań zostanie uszczegółowiony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się najwcześniej w lutym 2020r.

Informujemy, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.